برخی از غرفه ها در نمایشگاه های مختلف احتیاج به کانترکار- بارمن و نیروی پذیرایی دارند که تحت عنوان نیروی کار موقت نمایشگاهی می توانید با ما همکاری داشته باشید.

جهت درخواست و همکاری با شماره تماس 09192004156 تماس حاصل نمایید