پرسنل در محیط باز نمایشگاهی تحت عنوان نصاب پوستر اقدام به تبلیغات محیط نمایشگاه می نمایند.

جهت درخواست و همکاری با شماره تماس 09192004156 تماس حاصل نمایید