بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 97 - نمایشگاه بین المللی اصفهان - نمایشگاه بین المللی اصفهان

btg3

href=

seo

web

بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 97rss
نمایشگاه بین المللی اصفهان / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 97

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/20 (12/11/2018)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/09/25 (12/16/2018)
زمان بازدید: روز های عادی: 15 الی 22 / جمعه: 10 الی 22
نوع نمایشگاه: داخلی
وب سایت: info@isfahanfair.com
تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا