لیست شرکت کنندگان نمایشگاه یزد 1400rss
نمایشگاه های شهرستان / نمایشگاه بین المللی یزد

۱۴۰۰-۱۰-۱۷ ۲۰:۳۵:۲۱
۱۴۰۴-۱۰-۱۷ ۲۰:۳۱:۰۰
593
۱۴۰۱-۰۲-۱۸ ۱۲:۴۱:۱۰
۱۴۰۳-۱۲-۰۸ ۱۰:۵۵:۰۰
658
۱۴۰۰-۱۱-۰۶ ۱۸:۲۹:۳۶
۱۴۰۴-۱۱-۰۶ ۱۸:۲۸:۰۰
676
۱۴۰۰-۰۹-۲۵ ۱۳:۰۱:۱۵
۱۴۰۳-۱۲-۰۶ ۱۴:۳۹:۰۰
798
۱۴۰۰-۰۸-۲۹ ۱۶:۲۵:۵۸
۱۴۰۳-۱۱-۲۷ ۱۲:۰۳:۰۰
901