چهاردهمین نمایشگاه بین المللی آب، تاسیسات آب و فاضلاب تهران 97 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/07/11 (10/03/2018)
تاریخ پایان: شنبه 97/07/14 (10/06/2018)
زمان بازدید: 9 الی 17
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: watex.ir
تلفن: 02142917000
فکس: 02142917100