هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97 - نمایشگاه بین المللی تهران - نمایشگاه بین المللی تهران در ایران

btg3

href=

seo

web

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق تهران 97rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 97

تاریخ شروع: جمعه 97/08/11 (11/02/2018)
تاریخ پایان: دوشنبه 97/08/14 (11/05/2018)
زمان بازدید: 9 الی 17
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: elecshow.com
تلفن: 02142917000
فکس: 02122662673