بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران 99 rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 99

تاریخ شروع:
پنجشنبه 99/06/20 (09/10/2020)
تاریخ پایان:
يكشنبه 99/06/23 (09/13/2020)
زمان بازدید:
10 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-22662845-6
فکس:
021-22662846
۱۳۹۹-۰۳-۲۰ ۱۶:۵۵:۴۰
۱۴۰۴-۰۳-۱۹ ۱۶:۵۱:۰۰
67
۱۳۹۹-۰۳-۲۱ ۱۳:۲۵:۳۱
۱۴۰۴-۰۳-۲۰ ۱۳:۱۷:۰۰
69
۱۳۹۹-۰۳-۲۱ ۱۳:۵۴:۲۷
۱۴۰۴-۰۳-۲۰ ۱۳:۵۱:۰۰
97
۱۳۹۹-۰۳-۲۴ ۱۳:۰۶:۵۳
۱۴۰۴-۰۳-۲۳ ۱۳:۰۵:۰۰
70
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۲:۳۳:۱۰
۱۴۰۴-۰۳-۲۵ ۱۲:۲۶:۰۰
76
۱۳۹۹-۰۳-۲۶ ۱۵:۳۶:۳۲
۱۴۰۴-۰۳-۲۵ ۱۵:۳۲:۰۰
60
۱۳۹۹-۰۴-۰۴ ۱۳:۳۷:۲۶
۱۴۰۴-۰۴-۰۳ ۱۳:۳۵:۰۰
63
۱۳۹۹-۰۴-۰۸ ۱۳:۱۱:۴۰
۱۴۰۴-۰۴-۰۷ ۱۳:۰۹:۰۰
66