چهارمین نمایشگاه بین المللی ایران سبز تهران 98rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 98

تاریخ شروع:پنجشنبه 98/01/22 (04/11/2019)
تاریخ پایان:شنبه 98/01/24 (04/13/2019)
تاریخ ثبت نام:شنبه 97/10/01
زمان بازدید:10 الی 18
نوع نمایشگاه:بین المللی
وب سایت:khazareurasia.ir
تلفن:021-88765403-22863787
فکس:021-88760725

تقویم نمایشگاه بین المللی تهران