کهن سرام آجرنسوز نما

جزئیات آگهی

شناسه آگهی: 46182
نمایش داده شده: 56
انقضا: ۱۴۰۴-۰۴-۰۷ ۱۰:۴۲:۰۰
شماره تماس نام مدیریت : رحمان کهن پور
تلفن : 02136414544 - 5
فکس : 36414543
آدرس : تهران، پاکدشت، کیلومتر ۲ جاده فیلستان به سمت پوئینک، کارخانه کهن سرام
ایمیل : info@kohanceram.com
kohanceram.co@gmail.com
شبکه های اجتماعی :t.me/kohanceram_co
www.instagram.com/kohanceram_co
www.kohanceram.com
ایجادشده توسط
خانم بابایی (8677)
توضیحات: **جهت تکمیل اطلاعات ، تماس حاصل نمایید** 02634657925

توضیحات

آﺟـﺮ ﯾﮑـﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾــﻦ ﮐﺎﻻ ﻫـﺎي ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز در ﺳﺎﺧـﺖ و ﺳـﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾـﯽ ﺑـﺎ روح و اﺣﺴﺎس آدﻣﯽ در آمیخته و آراﻣﺸـﯽ ﺧـﺎص ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ. در ﺻﻨﻌﺖ آﺟـﺮﻧﻤـﺎی نسوز کارخانـه ﮐﻬـﻦ ﺳـﺮام ﺑﺎ ﺗﻮﮐـﻞ ﺑﺮ ﺧـﺪا و ﺷﻌـﺎر “ﻫـﺮ روز ﯾـﮏ ﮔـﺎم ﺑﻪ ﺟلـو” ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ ﺧـﻮد را از ﺳـﺎل 1376 آﻏـﺎز ﻧﻤـﻮد و در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﻔـﺎده از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘـﻪ ﺗﺮﯾـﻦ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺗﺠﻬﯿـﺰات ﺑـﻪ روز ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾـﻪ ﻋﻈﯿﻤـﯽ از ﻣﻨﺎﺑـﻊ اﻧﺴﺎﻧـﯽ ﺣﺮﻓـﻪ اي و ﻋﻼﻗﻤﻨـﺪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓـﻪ ﺧـﻮد ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﭘﯿﺸـﺮو در ﺻﻨﻌـﺖ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺟـﺮ ﻧﺴـﻮز در ﺳﻄـﺢ ﮐﺸـﻮر ﻗﻠﻤـﺪاد ﻣﯽ ﮔـﺮدد که محصولات خود را با آرم استاندارد وارد بازار می کند. ﮐﻬـﻦ ﺳـﺮام ﺑﺎ دارا ﺑـﻮدن ﺑﯿـﺶ از 150 ﻧـﻮع ﻗﺎﻟـﺐ مختلف، ﻋﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺟﺮﻫـﺎي ﻧﺴـﻮز ﺳﻤﯿـﺮم، ﻣﺸﮑـﯽ، ﺷﺎﻣﻮﺗـﯽ و سفید ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺗﻨﻬـﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﮐﻨﻨـﺪه در ﺳﻄـﺢ ﮐﺸـﻮر هم زﻣـﺎن آﺟﺮﻫـﺎي ﻧﻤـﺎي رنگی را نیز در دﺳﺘـﻮر ﮐـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺧـﻮد دارد.
ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﻣﺤـﻮري ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از ارﮐـﺎن ﻣﻬـﻢ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ واﺣـﺪ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﮐﺎرﺧﺎنـهﭘﺎﯾﺶ  ﻣﯽ ﮔـﺮدد. اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺪﯾـﺮ ﮐﻨﺘـﺮل ﮐﯿﻔﯿـﺖ اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺪﯾـﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ اﺳﺘـﺎن ﺗﻬـﺮان ﮔـﻮاه دﯾﮕـﺮي از ﭘﻮﯾﺎﯾـﯽ و ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿـﺖ در اﯾـﻦ واﺣـﺪ ﺗﻮﻟﯿــﺪي ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ .ﺑﺨـﺶ R&D ﮐﻬـﻦ ﺳـﺮام ﻧﯿـﺰ ﺑﺎ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻦ ﻧﯿﺎز ﻫـﺎي اﻋﻼم ﺷـﺪه از سوی ﻣﺪﯾﺮﯾـﺖ، ﻫﻤـﻮاره اراﺋـﻪ دﻫﻨـﺪه راﻫﮑـﺎر ﻫﺎ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻧﻮﯾـﻦ ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒــﻮد ﮐﯿﻔﯿـﺖ ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾــﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﭼﻨـﺎن که اراﺋـﻪ ﻣﻘﺎﻻت در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﻫـﺎي ﺑﯿــﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﻌﺘﺒــﺮ و ﺗﻮﻟﯿـﺪ آﺟـﺮﻧﺴـﻮز ﻣﺸﮑـﯽ ﺑـﺮاي اوﻟﯿـﻦ ﺑـﺎر در ﺳﻄـﺢ ﮐﺸـﻮر در ﻗﺎﻟـﺐ ﻃـﺮح ﺻﻨﻌﺘـﯽ ﺛﺒـﺖ ﺷﺪه، ﮔﻮﯾـﺎي ﭼﺸـﻢ اﻧـﺪاز ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤـﻮر اﯾﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾـﻦ ﮐﺎرﺧﺎﻧـﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯽ ﺑـﺎزار ﻫﺎي داﺧﻠـﯽ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑﻪ دارا ﺑـﻮدن اﺳﺘﺎﻧـﺪارد ﻫﺎي ﻻزم بهﮐﺸـﻮر ﻫــﺎي ﺧﺎرﺟــﯽ ﻧﯿــﺰ ﺻـﺎدر ﻣﯽ ﮔﺮدد.

جهت دانلود تیزر تبلیغاتی شرکت اینجا کلیک کنید.

جزئیات خاص

ایمیل ---
اینستاگرام ---
تلگرام ---
واتس اپ ---
ویدئو ---
کاتالوگ ---