بیست وهشتمین نمایشگاه بین المللی منسوجات و ماشین آلات نساجی و صنایع وابسته تهران 1401rss
نمایشگاه بین المللی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه تهران 1401

تاریخ شروع نمایشگاه: 1401/07/29

تاریخ پایان نمایشگاه: 1401/07/02

تقویم نمایشگاه بین المللی ایران

ثبت نام مجازی نمایشگاه