جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 99 مصلی با سایت جامع نمایشگاه تماس نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مصلی 99 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

 

99/06/26

 موضوع نمایشگاه  تاریخ برگزاری نمایشگاه
نمایشگاه کتاب مصلی  برگزار نمی شود 

 

------------