جهت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 1401 مشهد با سایت جامع نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی مشهد 1401 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

تقویم پاییزی نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه مشهد مهر ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه مشهد  آبان ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه مشهد آذر ماه 1402

***************************

تقویم زمستان نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه مشهد دی ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه مشهد بهمن ماه 1402

 

تقویم نمایشگاه مشهد اسفند ماه 1402