هت اطلاع از زمان برگزاری نمایشگاه 1402 شهر آفتاب با سایت جامع نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی شهر آفتاب 1402 

 تقویم نمایشگاهی این مرکز نمایشگاهی

 

 بروز رسانی :140

تقویم پاییزی نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه تهران شهر آفتاب مهر ماه 1402

تقویم نمایشگاه تهران شهر آفتاب  آبان ماه 1402

تقویم نمایشگاه تهران شهر آفتاب آذر ماه 1402

***************************

تقویم زمستان نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه تهران شهر آفتاب دی ماه 1402

تقویم نمایشگاه تهران شهر آفتاب بهمن ماه 1402

تقویم نمایشگاه تهران شهر آفتاب اسفند ماه 1402