جهت اطلاع از تقویم ، زمان برگزاری نمایشگاه 1402 تبریز با سایت جامع نمایشگاه تماس حاصل نمایید.

تقویم و زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی تبریز 1402 

تقویم پاییزی نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه تبریز مهر ماه 1402

تقویم نمایشگاه تبریز آبان ماه 1402

تقویم نمایشگاه تبریز آذر ماه 1402

***************************

تقویم زمستان نمایشگاه 

تقویم نمایشگاه تبریز دی ماه 1402

تقویم نمایشگاه تبریز بهمن ماه 1402

تقویم نمایشگاه تبریز اسفند ماه 1402