تیم مترجمین ما جهت ترجمه همزمان شفاهی و کتبی مذاکرات و مکاتبات نمایشگاهی آماده به خدمات رسانی شرکت کنندگان بین المللی می باشد.

جهت درخواست و همکاری با شماره تماس 09192004156 تماس حاصل نمایید