لیست شرکت کنندگان نمایشگاه اصفهان 97rss
نمایشگاه بین المللی اصفهان

زیر مجموعه
نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان 97

نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان 97 (1)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/04/06 (06/27/2018)
تاریخ پایان: شنبه 97/04/09 (06/30/2018)
زمان بازدید: 16 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: isfahanpower.ir
تلفن: 02122240011
فکس: 03132602006

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 97

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی اصفهان 97 (1)

تاریخ شروع: پنجشنبه 96/11/26 (02/15/2018)
تاریخ پایان: يكشنبه 96/11/29 (02/18/2018)
زمان بازدید: 15 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: isfahansitex.ir
تلفن: 09134632311 - 03132606601
فکس: 03132602006

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97

هفدهمین نمایشگاه بین المللی کشاورزی، مکانیزاسیون، آبیاری و نهاده ها اصفهان 97 (1)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/10/05
تاریخ پایان: شنبه 97/09/08
زمان بازدید: 15 الی 21
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: agrovet.ir
تلفن: 09134632313 - 03132606602
فکس: 03132602006

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان 97

بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی لوازم خانگی اصفهان 97 (60)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/12/01 (02/20/2019)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/12/05 (02/24/2019)
زمان بازدید: 16 الی 22
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: isfahanhometech.ir
تلفن: 03132618001-5
فکس: 03132602006

شانزدهمین نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان 97

شانزدهمین نمایشگاه مبل و دکوراسیون خانگی اصفهان 97 (0)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/10/12 (01/02/2019)
تاریخ پایان: شنبه 97/10/15 (01/05/2019)
نوع نمایشگاه: داخلی
وبسایت: isfahanhomefurn.ir
تلفن: 03132603006
فکس: 03132603006

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان 97

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت، تجهیزات صنعتی و کارگاهی، ابزار و نظافت صنعتی اصفهان 97 (89)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/13 (12/04/2018)
تاریخ پایان: جمعه 97/09/16 (12/07/2018)
زمان بازدید: 15 الی 21
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: info@isfahanfair.com
تلفن: 03132611603 / 09134632312
فکس: 03132602006

بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 97

بیست و یکمین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان 97 (110)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/09/20 (12/11/2018)
تاریخ پایان: يكشنبه 97/09/25 (12/16/2018)
زمان بازدید: روز های عادی: 15 الی 22 / جمعه: 10 الی 22
نوع نمایشگاه: داخلی
وب سایت: info@isfahanfair.com
تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 97

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع و تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی اصفهان 97 (1)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/10/19 (01/09/2019)
تاریخ پایان: شنبه 97/10/22 (01/12/2019)
زمان بازدید: 15 الی 21
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: info@isfahanfair.com
تلفن: 03132603006
فکس: 03132602006

پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97

پانزدهمین دوره نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان 97 (68)

تاریخ شروع: سه شنبه 97/11/16 (02/05/2019)
تاریخ پایان: جمعه 97/11/19 (02/08/2019)
زمان بازدید: 15 الی 21
نوع نمایشگاه: داخلی
وب سایت: infexiran.ir
تلفن: 03136650430-1 / 09383117535
فکس: 03132602006

یازدهمین دوره نمایشگاه لاستیک، پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اصفهان 97

یازدهمین دوره نمایشگاه لاستیک، پلاستیک، ماشین آلات و تجهیزات وابسته اصفهان 97 (110)

تاریخ شروع: چهارشنبه 97/11/24 (02/13/2019)
تاریخ پایان: شنبه 97/11/27 (02/16/2019)
زمان بازدید: 15 الی 21
نوع نمایشگاه: داخلی
وب سایت: isfahanplast.ir
تلفن: 03132606056 / 02122240011
فکس: 03132602006