چهارمین نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران 97rss
نمایشگاه مصلی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه مصلی تهران 97

تاریخ شروع: دوشنبه 97/07/02 (09/24/2018)
تاریخ پایان: چهارشنبه 97/07/04 (09/26/2018)
زمان بازدید: 9 الی 18
نوع نمایشگاه: بین المللی
وب سایت: rasayesh.com
تلفن: 02188203845
فکس: 02188198520