چهارمین نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران 97 - لیست شرکت کنندگان نمایشگاه مصلی تهران 97 - نمایشگاه مصلی تهران - نمایشگاه مصلی تهران

چهارمین نمایشگاه ایران فارما، دارو و صنایع وابسته مصلی تهران 97rss
نمایشگاه مصلی تهران / لیست شرکت کنندگان نمایشگاه مصلی تهران 97

تاریخ شروع:
دوشنبه 97/07/02 (09/24/2018)
تاریخ پایان:
چهارشنبه 97/07/04 (09/26/2018)
زمان بازدید:
9 الی 18
نوع نمایشگاه:
بین المللی
وب سایت:
تلفن:
021-88203845
فکس:
021-88198520

جدیدترین نمایشگاه های در حال اجرا